You are currently viewing Product LifeCycle & Repositioning
Product LifeCycle & Repositioning

Product LifeCycle & Repositioning

Product LifeCycle & Repositioning

Σκοπός του άρθρου είναι να βοηθήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην καλύτερη κατανόηση των

 1. Που βρίσκεται το προϊόν ή η υπηρεσία τους στο Product Lifecycle,
 2. Τις προτεραιότητες του καταναλωτή μέχρι να φτάσει στην αγοραστική του απόφαση
 3. Την θέση που κατέχει το προϊόν – υπηρεσία στην τοπική και παγκόσμια αγορά και
 4. Τα στάδια που περνάει ο καταναλωτής για την αγορά ενός προϊόντος η μιας υπηρεσίας.

ώστε να κάνουν

 1. Καλύτερες και αποτελεσματικότερες στρατηγικές επανατοποθέτησης – Repositioning
 2. Αποτελεσματικότερο και πιο στρατηγικό σχεδιασμό μάρκετινγκ για την προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων τους σε τοπικό, κρατικό και διεθνές επίπεδο!

Προιόν

Η λέξη προϊόν είναι το ουσιαστικοποιημένο ουδέτερο της μετοχής προϊόν (από το προέρχομαι) και έχει δύο έννοιες.

 1. Αυτό που παράγεται σε κάποιον τομέα της οικονομίας – γεωργικό προϊόν, βιομηχανικό προϊόν και
 2. Μεταφορικά το αποτέλεσμα – η μοναξιά είναι προϊόν του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Ορισμός Προϊόντος

Προϊόν είναι ένα σύστημα υλικών και άυλων στοιχείων που δια μέσου των χρησιμοτήτων δημιουργεί ωφέλεια – Ιδέα ή αγαθό ή υπηρεσία ή συνδυασμός αυτών και για το οποίο ο τελικός καταναλωτής αγοράζει τη χρησιμότητα και ωφέλεια όπως αυτός την αντιλαμβάνεται.

Στοιχεία από τα οποία επηρεάζεται η εικόνα του προϊόντος

 • Τεχνικά & συμβολικά χαρακτηριστικά
 • Αισθήσεις του αγοραστή
 • Ερμηνεία ερεθισμάτων

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει επιλέγεται και το καλύτερο Μείγμα Μάρκετινγκ (Marketing Mix), για το οποίο υπάρχουν δύο κατηγοριοποιήσεις.

 1. Κατηγοριοποίηση σε καταναλωτικά & βιομηχανικά με κριτήριο την πρόθεση αγοράς
 2. Κατηγοριοποίηση των καταναλωτικών με κριτήριο το πώς τα βλέπουν οι καταναλωτές

Κατηγορίες Προϊόντων

Καταναλωτικά ή Προϊόντα ευκολίας

 • Φθηνά
 • Αγοράζονται συχνά
 • Μικρού βάρους (ή όγκου)
 • Δε απαιτείται πολύς χρόνος για την αγορά τους

Διαχωρίζονται σε:

 • Βασικά: ικανοποιούν βασικές ανάγκες (ψωμί, γάλα, εφημερίδα)
 • Επείγοντα: ικανοποιούν ανάγκες που παρουσιάζονται έκτακτα (ανάγκη για ομπρέλα σε μία ξαφνική καταιγίδα)
 • Παρορμητικά: ικανοποιούν ανάγκες που προέκυψαν από στιγμιαία παρόρμηση (τσίχλες δίπλα στο ταμείο)

Μείγμα Μάρκετινγκ Καταναλωτικών Προϊόντων

 • Προϊόν: έμφαση στη συσκευασία και τη μάρκα
 • Διανομή: εντατική
 • Προβολή: διαφήμιση, προσωπική πώληση, προβολή μέσα στο κατάστημα
 • Τιμή: παρόμοια με υποκατάστατα

Προϊόντα επιλογής

 • Πιο ακριβά
 • Μεγαλύτερο βάρος (ή όγκο)
 • Μικρότερη συχνότητα αγοράς
 • Αφιερώνει χρόνο και συλλέγει πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως φίλοι, οικογένεια, εφημερίδα, καταστήματα κ.α.

Παράδειγμα: ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, έπιπλα, ρούχα, αυτοκίνητο κ.α.

Μείγμα Μάρκετινγκ Προϊόντων Επιλογής

Να διευκολύνεται η σύγκριση δια μέσου του μίγματος μάρκετινγκ

 • Προϊόν: όχι συσκευασία – μάρκα (είτε σημαντική, είτε όχι)
 • Διανομή: επιλεκτική (φήμη – τοποθεσία)
 • Προβολή: Διαφήμιση με έμφαση στη διαφοροποίηση & στην τιμή, προσωπική πώληση και προβολή μέσα στο κατάστημα (ενίσχυση της εικόνας του καταστήματος & της μάρκας)
 • Τιμή: Καθορισμός με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Ειδικά προϊόντα προϊόντα

 • Δεν υπάρχουν υποκατάστατα για τον καταναλωτή
 • Δε συγκρίνει & διατίθεται να πάει μακριά για να τα πάρει

Παράδειγμα: Καταδυτική εκπαίδευση, συμμετοχή σε εκδρομές και ταξίδια, αγορά εξοπλισμού, επιμορφωτικά σεμινάρια, ειδικές εκπαιδεύεις κλπ

Μείγμα Μάρκετινγκ

Ισχυρές εικόνες μοναδικότητας & αποκλειστικότητας προϊόντων

Η κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε προϊόν εξαρτάται όχι από το προϊόν αλλά από τον καταναλωτή

Επιπλέον σημασία της ταξινόμησης – Ανάλογα με τις μεταβολές του Μίγματος Μάρκετινγκ αλλάζει και κατηγορία

Τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος

Product LifeCycle & Repositioning

 • 1ο Εισαγωγή
 • 2ο Ανάπτυξη
 • 3ο Ωριμότητα
 • 4ο Παρακμή

Εισαγωγή – Τα επίπεδα παραγωγής

Εξετάζοντας τα στάδια

 • Στάδιο Εισαγωγής
 • Χαμηλές πωλήσεις
 • Αν υπάρχει ανταγωνισμός
 • Υψηλά έξοδα – ζημιές
 • Υψηλή τιμή για το προϊόν
 • Απαραίτητη η προβολή

Στάδιο Ανάπτυξης

 • Ραγδαία αύξηση των πωλήσεων
 • Αύξηση των κερδών – μέγιστο  σημείο  – πτώση
 • Μεγάλη ένταση του ανταγωνισμού
 • Θετικές οικονομίες κλίμακας
 • Το μάρκετινγκ τονίζει τη διαφοροποίηση

Στάδιο Ωριμότητας

 • Πτώση των πωλήσεων – πτώση των κερδών
 • Ένταση της προβολής
 • Μείωση των τιμών
 • Αποχώρηση από την αγορά

Αύξηση των απαιτήσεων για ενέργειες Μάρκετινγκ & Διαφήμισης που να δίνουν έμφαση στη μάρκα, στις βελτιώσεις & στις καταπληκτικές διαφοροποιήσεις – βελτιστοποιήσεις!

Στρατηγικές για το στάδιο της ωριμότητας

 • Αύξηση του αριθμού των  παραλλαγών του προϊόντος
 • Η επιπλέον τμηματοποίηση της αγοράς
 • Επανασχεδιασμός των προϊόντων
 • Έμφαση της έννοιας του συνολικού προϊόντος

Στάδιο παρακμής

 • Ραγδαία πτώση των πωλήσεων
 • Διακοπή της παραγωγής για πολλές επιχειρήσεις
 • Χαμηλές τιμές
 • Μείωση της προβολής
 • Περιορισμός του δικτύου διανομής

Αυτό που εύκολα διαπιστώνουμε είναι ότι το στάδιο της παρακμής είναι αναπόφευκτο για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία.

Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα όταν το προϊόν και η υπηρεσία για την οποία γίνεται λόγος, δεν είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητες του καταναλωτή.

Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η η εφαρμογή στρατηγικών Repositioning.

Ξαναζωντάνεμα – Repositioning

Product LifeCycle & Repositioning

 • Χρήση της επικοινωνίας για αύξηση της χρήσης
 • Ανεύρεση νέων χρήσεων του προϊόντος
 • Δημιουργία νέας πελατείας

Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του Repositioning κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζουμε τα στάδια απ’ τα οποία περνάει ένας καταναλωτής – αγοραστής πριν την αγοραστική του απόφαση!

Buyers Journey

 • Άγνοια
 • Ενημερότητα
 • Ενδιαφέρον
 • Εκτίμηση
 • Δοκιμή
 • Υιοθέτηση

Άγνοια: Δεν γνωρίζει καν την ύπαρξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας σαν διαθέσιμη γι αυτόν λύση

Ενημερότητα: ο αγοραστής απλά γνωρίζει ότι το προϊόν υπάρχει

Ενδιαφέρον: θα δείξει αν κρίνει ότι το προϊόν ικανοποιεί παλιά ή νέα ανάγκη. Θα αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες

Εκτίμηση: Θα αξιολογήσει το προϊόν με βάση τις πληροφορίες που σύλλεξε. Θα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος σε σχέση με τις ανάγκες του

Δοκιμή: θα πραγματοποιηθεί αν η εκτίμηση αποβεί υπέρ του νέου προϊόντος. Μέσω της αγοράς ο αγοραστής θα εξακριβώσει αν η εκτίμηση που έκανε ήταν σωστή ή όχι

Υιοθέτηση: σημαίνει επαναλαμβανόμενες αγορές αν η παραπάνω εκτίμηση ήταν σωστή

Τώρα που έμαθες για των κύκλο ζωής προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και την αναγκαιότητα έγκαιρου σχεδιασμού για αποτελεσματικό Repositioning, δες πως το Inbound Marketing μπορεί να βοηθήσει και την δική σου επιχείρηση, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σου!

Κατέβασε σήμερα δωρεάν το Viral Growth Inbound Marketing eBook

This Post Has One Comment

Αφήστε μια απάντηση